Chuyển đổi giữa độ thập phân (Decimal degrees) và độ phút giây

Đỗ Thành Long | Chuyển đổi giữa độ thập phân (Decimal degrees) và độ phút giây
10°46'46.43"
Độ

Phút

Giây

Decimal degrees
4 số thập phân  
Decimal degrees
5 số thập phân 
Decimal degrees
6 số thập phân

Cách tính: Decimal degrees (Độ thập phân) = Số độ + (số phút/60) + (số giây/3600)


Đảo ngược lại:  Nhập tọa độ độ thập phân tính ra độ/phút/giây.

Decimal Degrees

  Độ Phút Giây
 

Bình luận Chuyển đổi giữa độ thập phân (Decimal degrees) và độ phút giâyCopyright © soiqualang_chentreu
Đỗ Thành Long
https://www.facebook.com/soiqualang.chentreu